Scientific Program Committee:

Xin Dong
Renee Fatemi
Frank Geurts
Shusu Shi
Flemming Videbaek
Fuqiang Wang
Gang Wang (chair)
Wei Xie

Send email to the chair or the committee.